เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 10เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับบูรณาการหน่วย “น้ำพริกให้ผู้อื่นเข้าใจ ชี้ให้เห็นคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  การวางแผนการนำเสนอการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้แก่ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่น่าสนใจ
Week
Input
Process
Output
Outcome
10
26-27
ธ.ค.
59
โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้

Key Questions :
 นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้?
-นักเรียนจะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของตนเองไปสู่บุคคลอื่นได้อย่างไร?
สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง?

เครื่องมือคิด
- Brainstorms
- Round Robin
- Card and Chart  
- Show and Share
- Mind Mapping
- Wall Thinking

ผู้ร่วมสร้างการเรียน :
-
บรรยากาศ/สื่อ :
บรรยากาศภายในห้องเรียน (จัดบรรยากาศครัวไทยสมัยก่อน)
-นิทรรศการ

วันจันทร์
ชง
-ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของตนเองไปสู่บุคคลอื่นได้อย่างไร?
- สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง?
เชื่อม
-ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
ใช้
-นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมผลิตภัณฑ์น้ำพริกของตัวเองเพื่อนำเสนอ และจัดนิทรรศการ
วันอังคาร
ใช้
-นักเรียนจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนำเสนอความรู้ตามนิทรรศการ
-สรุปบทเรียนรายสัปดาห์


ภาระงาน
-ร่วมออกแบบกิจกรรมสรุปองค์ความรู้หลังเรียน
ชิ้นงาน
-ชิ้นงานสรุปองค์ความรู้หลังเรียน
สรุปบทเรียนรายสัปดาห์

ความรู้
สามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับบูรณาการหน่วย “น้ำพริกให้ผู้อื่นเข้าใจ ชี้ให้เห็นคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
- สามารถการวางแผนการนำเสนอการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้แก่ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่น่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และสามารถอธิบายความเข้าใจเรื่องผ้าได้
- มีการวางแผนการนำเสนองานอย่างเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบกิจกรรมในการนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ ละคร สรุปองค์ความรู้ให้ครูและคนอื่นๆฟังได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
จัดลำดับข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการนำเสนอกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ทั้งQuarter อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
คิดวิเคราะห์เรียนรู้ โดยมีความสนใจในกิจกรรมและสามารถวางแผนการนำเสนอความรู้ได้อย่างเหมาะสม

ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น


ภาพกิจกรรมและตัวอย่างชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้ หลังจากเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ไปแล้วในสัปดาห์ก่อน จึงต่อเนื่องด้วยการ ถอดบทเรียน ถึงสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้เป็นการตอบคำถามตัวเองว่าได้เรียนรู้มากน้อยแค่ไหน ด้วยการใคร่ครวญถึงสิ่งที่ตัวเองได้ทำ เขียนถึงสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้ทั้งหมดอย่างอิสระ แต่ละคนจึงมีวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย งานพวกเขาจึงมีความหลากหลาย เป็นสัปดาห์สำหรับการประเมินตนเองของพวกเขาด้วย สิ่งที่ตัวเองทำได้ดีแล้ว และสิ่งที่ต้องปรับปรุง บางคนเขียนได้เยอะ บางคนเขียนได้น้อย บางคนก็คิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไรที่เป็นสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีแล้ว อีกหนึ่งกิจกรรมในสัปดาห์นี้ คือการห่อข้าวต้มมัดสำหรับงานบุญคูณลาน พี่ๆป.3 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองที่มาช่วยกันห่อข้าวต้มมัด บรรยากาศการห่อข้าวต้มสนุกสนานช่วยกันทำไป พูดคุยกันไปพร้อมๆกับเสียงหัวเราะ และร่วมพิธีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว เป็นการอนุรักษ์ประเพณีอีสานหลังการเก็บเกี่ยวข้าว และปิด Quarter ด้วยการเรียนรู้กิจกรรมทำบุญ
    *จะดีกว่านี้ถ้ากิจกรรมหลายๆอย่างที่คุณครูเตรียมไว้ได้ให้พี่ๆนำไปปฏิบัติ อาจจะเป็นการปฏิบัติที่ร่วมกับผู้ปกครอง

    ตอบลบ