เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 2เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนเข้าใจและสามารถจำแนกความแตกต่างของพริกแต่ละชนิด
Week
Input
Process
Output
Outcome

2
31ต.ค. 59
-
4
พ.ย.
59
โจทย์ :
ชนิดของพริก
Key Questions :
-  -นักเรียนรู้จักพริกชนิดใดบ้าง?
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง?
-เครื่องมือคิด :
- Brainstorms
- Blackboard Share
-  Round Robin
- Show and Share
- Wall Thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
-
สื่อ/อุปกรณ์ :
บรรยากาศภายในห้องเรียน (จัดบรรยากาศครัวไทยสมัยก่อน)
- วัตถุดิบ(พริกชนิดต่างๆ)
-น้ำพริกหนุ่ม
-หนัง พริกแกง
วันจันทร์
เชื่อม
-ชิมน้ำพริกประจำท้องถิ่นแต่ละภาค
-น้ำพริกหนุ่ม
-น้ำพริกปลาป่น
-น้ำพริกกะปิกุ้งเสียบ
-น้ำพริกลงเรือ
โดยมีแครกเกอร์เป็นเครื่องเคียง
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด
    -รสชาติเป็นอย่างไร?
    -มีวัตถุดิบอะไรบ้าง?
    -น่าจะเป็นพริกชนิดใด เพราะอะไร?
ชง
-ครูนำกระด้งพริก ทีมีพริกรวมกันหลายชนิด ให้นักเรียนสังเกต
- นักเรียนสังเกตพริกที่ครูนำมาและบอกความแตกต่างของพริกแต่ละแบบ เช่น สี รูปร่าง ขนาด
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
-นักเรียนรู้จักพริกชนิดใดบ้าง?
-นักเรียนจะแยกพริกในกระด้งให้เป็นหมวดหมู่ได้อย่างไร?
-นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เชื่อม
-ครูให้นักเรียนเลือกหยิบพริกคนละ1เม็ด สังเกตพริกที่ตัวเองเลือกกับพริกของเพื่อน
ใช้
-นักเรียนนำพริกของตัวเองไปวางไว้กับพริกของเพื่อนที่คิดว่าอยู่หมวดหมู่เดียวกัน
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกพริก?
-ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย

วันอังคาร
ชง
-ครูนำพริกที่เป็นลูกชุบกับพริกที่เป็นของจริง ให้นักเรียนทาน
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้
-นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ใช้
-ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ ผ่านเครื่องมือคิด black board share
-นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ ผ่านเครื่องมือคิด card and chart คนละ 1ข้อ ผ่านเกม อ่านคำ รับ card โดยนักเรียน 1 คน จะอ่าน สิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากเรียนรู้ 1 ข้อ อ่านจบจะได้รับ card  2 ใบเพื่อนำไปเขียน เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ให้ตกแต่งและรอติด card ลงในกระดาษแผ่นใหญ่ ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
วันพุธ
ชง
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
-นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา?
-นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้อย่างไรให้เหมาะสมและทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้?
-ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
-ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับชื่อหน่วย แต่ละกลุ่มนำเสนอชื่อหน่วย พร้อมบอกเหตุผล และเลือกชื่อหน่วยที่มีความเหมาะสม
-นักเรียนร่วมกันจัดทำชื่อหน่วยและตกแต่งให้สวยงาม
วันศกร์
ชง
-ดูไตเติ้ลหนัง พริกแกง
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะออกแบบวางแผนการเรียนรู้อย่างไรให้ครอบคลุมสิ่งที่อยากเรียนรู้?
ใช้
- วางแผนปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกัน
- นำเสนอปฏิทินของกลุ่ม
-นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มตามภูมิภาคของประเทศไทย (ภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้)
-นักเรียนแต่ละคนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับน้ำพริก (Flip classroom)
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
-นักเรียนเคยทาน/รู้จักน้ำพริกอะไรบ้าง เป็นน้ำพริกของภาคใด?
นักเรียนจะรู้จักวิธีการทำน้ำพริกได้อย่างไร?
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


กิจกรรมคู่ขนาน ปลูกพริกและผักสวนครัว
ภาระงาน
-เรียนรู้ลักษณะของพริกแต่ละสายพันธุ์
-บอกความแตกต่างของพริกแต่ละสายพันธุ์
-จำแนกชนิดของพริกจากการสังเกต
ชิ้นงาน
-ชาร์ต ความแตกต่างของพริกแต่ละสายพันธุ์
-ชาร์ต ความรู้การปลูกพริกและพืชผักสวนครัว
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
-เข้าใจและสามารถจำแนกความแตกต่างของพริกแต่ละชนิด
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
เคารพตนเอง  และผู้อื่น

ตัวอย่างกิจกรรมและภาพชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. บรรยากาศการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ เป็นการร่วมมือกันเพื่อวางแผนปฏิทินการเรียนรู้ ซึ่งทั้งครูและนักเรียนก็ร่วมกันระดมความคิดเพื่อให้ได้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมสิ่งที่อยากรู้ ทั้งการ brainstorm ทั้ง round robin ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสร้างสนามพลังบวกได้เป็นอย่างดี สัปดาห์นี้ยังอยู่ในส่วนของการสร้างแรงอยู่ ซึ่งคุณครูได้เพิ่มเติมให้นักเรียนได้รู้จักชนิดของพริก จากการช่วยกันแยกให้เป็นหมวดหมู่ พวกเขายังเข้าใจว่า พริกสุกกับพริกดิบ บางชนิดเป็นพริกคนละชนิดกัน เพราะบางครั้งพวกเขายังไม่รู้ว่าพริกขี้หนูที่สุกแล้วกับพริกขี้หนูดิบเป็นอย่างไร คุณครู : นักเรียนรู้จักพริกชนิดใดบ้าง? พี่ๆป.3: พริกเขียว พริกแดง พริกเหลือง จะว่าง่ายๆก็คือเรียกตามสีของพริกนั่นเอง ในส่วนของการวางแผนปฏิทิน ได้กิจกรรมที่หลากหลาย ปิดท้ายสัปดาห์ด้วยการชิมข้าวผัดน้ำพริกปลาทู ที่คุณครูแป้งได้สาธิตวิธีการทำไปพร้อมกัน พี่ใบตอง ที่ได้เริ่มทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่การตำน้ำพริก ได้อธิบายขั้นตอนที่ได้เห็นและได้ทำอย่างละเอียด ให้เพื่อนๆสามารถเข้าใจได้
    จะดีกว่านี้ถ้า กิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติได้ผ่านกระบวนการคิด การลงมือทำและสำเร็จไปพร้อมๆกัน

    ตอบลบ