เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 8

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถอธิบายการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
13-16
ธ.ค.
59
โจทย์ :
การประกอบการจากการประยุกต์เมนูน้ำพริกการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และการเก็บน้ำพริกให้ได้นาน

Key Questions :
-นักเรียนจะออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้เหมาะสมได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
- Brainstorms
- Round Robin
- Card and Chart  
- Show and Share
- Mind Mapping
- Wall Thinking


ผู้ร่วมสร้างการเรียน :
-     -

บรรยากาศ/สื่อ :
- บรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ
บรรยากาศภายในห้องเรียน (จัดบรรยากาศครัวไทยสมัยก่อน)
-อุปกรณ์ในการตำน้ำพริก(ครก สาก)
-เครื่องปรุง

วันจันทร์
ชง
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของตัวเองอย่างไรให้เหมาะสม?
-ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
-ครูนำผลิตภัณฑ์หลากหลายแบบให้นักเรียนได้สังเกต
-ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ ผ่านคำถาม
   -บรรจุภัณฑ์แต่ละแบบเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง?
 -ถ้านักเรียนอยากให้เห็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใน จะเลือกบรรจุภัณฑ์แบบใดได้บ้าง?
-ครูให้นักเรียนดูส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ และวิเคราะห์ร่วมกันในประเด็น บรรจุภัณฑ์ที่ดีควรประกอบด้วยอะไรบ้าง?
-นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบและวางแผน
สร้างบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
วันอังคาร
-นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มใส่ผลิตภัณฑ์ของตัวเองและตกแต่งให้สวยงาม
-นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอบรรจุภัณฑ์ พร้อมประเมินราคา
วันพุธ
ชง
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างไร
เชื่อม
-ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
ใช้
-นักเรียนใส่รายละเอียดการเก็บรักษาน้ำพริกบนบรรจุภัณฑ์
วันศุกร์
ใช้
-นำเสนอบรรจุภัณฑ์
-สรุปบทเรียนรายสัปดาห์
ภาระงาน
-คิดออกแบบบรรจุภัณฑ์
-เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบรรจุภัณฑ์
-สร้างบรรจุภัณฑ์
ชิ้นงาน
-แบบร่างบรรจุภัณฑ์
-บรรจุภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
-
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
-การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ
ทักษะการสื่อสาร
-การนำเสนอบรรจุภัณฑ์ เล่าถึงประโยชน์ รายละเอียดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
ทักษะการจัดการข้อมูล
-การจัดกระทำข้อมูลเพื่อตอบคำถามข้อสงสัย
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-การร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือและแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเหมาะสม
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้ พี่ๆเรียนรู้กกระบวนการถนอมอาหาร ตั้งแต่การทำเครื่องเคียง ทำหนังหมูตากแห้ง เพื่อเก็บไว้ สำหรับทานน้ำพริกหนุ่มในการจัดนิทรรศการ การทำน้ำพริกสำหรับแกงส้ม ต่อด้วยการทานแกงส้มดอกแค จากการทำน้ำพริกแกงส้มด้วยฝีมือตนเอง หลายคนไม่ยอมทานดอกแค บางคนก็บอกว่า “อร่อยนะ กินเลย” แกงส้มดอกแค 1หม้อใหญ่ หมดลงจากการแบ่งปันกันชิม คนละถ้วยๆ ถึงคิวถ้วยของใครก็ออกไปรับเอามาชิม ระหว่างที่ทำน้ำพริกแกงส้ม ก็เปลี่ยนกันตำกว่าจะละเอียดก็เปลี่ยนกันคนละหลายๆรอบ ทุกคนเรียกร้องอยากจะทำ “มาๆเราตำบ้าง” บางคนตำแล้วเสียงครกแตกต่างกัน ตำแล้วสากกระทบที่ด้านข้างของครก ทำเอาครกร้าวไปได้พอสมควร เวลาที่เราตำ เสียงดังมากเราจะเก็บเสียงครกให้เงียบลงได้อย่างไร จึงจบลงด้วยการที่แต่ละกลุ่มนำผ้ามารองก้นครกเพื่อถนอมครกและเก็บเสียง
    *จะดีกว่านี้ถ้านักเรียนได้ทำพริกแกงที่หลากหลายมากขึ้น เมื่อมีเวลาทำพอสมควรตามแผนที่ได้วางไว้

    ตอบลบ